ข้อสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562
ระดับประถมศึกษา

1. รายวิชา การเกษตรผสมผสานรหัสวิชา อช 02015

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ

2.รายวิชาการทำปุ๋ยหมัก รหัสวิชา อช02008

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ

3.รายวิชาหลักการเกษตรอินทรีย์ รหัสวิชา อช02007

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ