หัวข้อข่าว : ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว โดย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นางศิริพร สุดเล็ก จัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน พระราชกรณียกิจ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดมุมห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว และ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ระหว่างเดือนมีนาคม 2564 ร่วมกับคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว และการนิเทศ ติดตาม การศึกษาดูงานจาก คณะครู กศน.ตำบลบรรพต

.
.
.
.