หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอจอมบึง:การขยายผลโครงการจิตอาสา สู่ชุมชน กศน.ตำบลเบิกไพร
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นายนพรัตน์ แจ้งหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจอมบึง มอบหมายนางสาวเพลินพิศ ศิลปะชัย ครู กศน.ตำบลรางบัว และนายกำจัด เสียงเพราะ อาสาสมัครฯ ดำเนินการขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี สู่ชุมชนเพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชนทุกคนมีความสามัคคี เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเผื่อแผ่ แบ่งปันซึ่งกันและกัน และจะเป็นการคัดเลือกไปสู่ "ชุมชนจิตอาสาดีเด่น" และ "ผู้นำจิตอาสาดีเด่น" ในโอกาสต่อไป วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ บ้านชัฏใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

.
.
.
.