ข้อสอบซ่อมออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.รายวิชาการป้องกันการทุจริต สค22002

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

2.รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค21003

 

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

 

3.รายวิชาคณิตศาสตร์ พค21001 

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

4.รายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21001

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

5.รายวิชาทักษะการเรียนรู้ ทร21001 

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

 

6.รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

7.รายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

8.รายวิชาภาษาไทย พท21001

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

9.รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

10.รายวิชาลูกเสือ กศน. สค22021 

 

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!