ข้อสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.รายวิชาเกษตรธรรมชาติ MOA รหัสรายวิชา อช 23055

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!


2.รายวิชา การป้องกันการทุจริต รหัสรายวิชา สค 22022
คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

3.รายวิชา ภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน เขียน 2 รหัสรายวิชา พต23016

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

4.รายวิชาคณิตศาสตร์เสริม 1รหัสรายวิชา พค23001

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

5.รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รหัสรายวิชา พว22017

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

6.รายวิชาวิทยาศาสตร์เสริมรหัสรายวิชา พว 22001

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

7.รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม 1 รหัสรายวิชา พท 23003

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

8.รายวิชาคิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รหัสรายวิชา ทร 02029

คลิกที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!