ข้อสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2562
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms-office) รหัสรายวิชา อช32007

คลิ๊กที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

2. รายวิชา การป้องกันการทุจริตรหัสรายวิชา สค 32036

คลิ๊กที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

3.รายวิชาเทคนิคการพัฒนาตนและการพัฒนางานรหัสรายวิชา  ทร 03015

คลิ๊กที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

4.รายวิชา การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานรหัสรายวิชา (ทร02047)

คลิ๊กที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

5.รายวิชา การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานรหัสรายวิชา (ทร02047)

คลิ๊กที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

6.รายวิชาการพูดเชิงสร้างสรรค์ รหัสรายวิชา พท 33016

คลิ๊กที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!

7.รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพรหัสรายวิชา พว22017

คลิ๊กที่นี่เพื่อทำข้อสอบ!