ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

1.วิชาการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ รหัสรายวิชา อช 33191
คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ

2.วิชาทักษะการตัดสินใจและปัญหา ทร03011

คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ

3.วิชาเทคนิคการวิเคราะห์และพัฒนาอาชีพ รหัสรายวิชา ทร03004

 

คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ