ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1.วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รหัสวิชา พว 02017
คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ


2.วิชาคณิตศาสตร์เสริม รหัสวิชา พค 23001
คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ


3.วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัส สค 22020

คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ

 

1.วิชาทักษะการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา รหัส ทร 03011
คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ

 


2.วิชาเทคนิคการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน รหัสวิชาทร 03015

คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ

3.ภาวะผู้นำ รหัสวิชา สค 33040

คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ

4.การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

คลิ๊กเพื่อทำแบบทดสอบ