กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นายสุรเกียรติ อำพันธ์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลโป่งแพร่
หน้าที่ : งานพัสดุ/งานพัฒนาสังคมและชุมชน/งานกิจการนักศึกษา
เบอร์โทร. : 085-031-0400
เว็บไซต์ :