กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นายชุษณะ พูลสมบัติ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ : นายทะเบียน งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 0966965193
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายธนาพิพัฒน์ พุ่มเพียร

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว
หน้าที่ : งานอาคารสถานที่ งานข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
เบอร์โทร. : 0855766595
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายอภิเชษฐ์ ทรัพย์สำราญ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลหัวดง
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่ IT งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 0869384047
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐกฤตา ฤทธิ์เทพ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลหัวดง
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่งานการเงิน งานการศึกษาต่อเนื่อง งานสารสนเทศและเทคโนโลยี งานการศึกษาขั้นพื้นฐานออนไลน์
เบอร์โทร. : 0624231415
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางณัฏฐณิชา เพ็ชรโต

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลเขาดิน
หน้าที่ : งานแผนงาน งานประกันคุณภาพ งานภาคีเครือข่าย งานเทียบระดับการศึกษา
เบอร์โทร. : 0948308458
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางวรรณรดา จำรัสกิตติวัลย์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลหนองเต่า
หน้าที่ : งานบุคลากร งานธุรการ
เบอร์โทร. : 0858486594
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวปาหนัน พัฒน์พงษ์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลมหาโพธิ
หน้าที่ : งานกิจการนักศึกษา
เบอร์โทร. : 0934628254
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางธนพร มโนวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ : ผู้ช่วยงานพัสดุ งานเครือข่าย งานเทียบระดับการศึกษา
เบอร์โทร. : 0979913097
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางณัฎฐณิชา ประเสริฐสุขโชคดี

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน้าที่ : งานห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว
เบอร์โทร. : 0824025775
เว็บไซต์ :