นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้คณะครู จัดทำระบบ "Kaoliao NFE model" เพื่อช่วยเหลือครู และ ผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในระบบประกอบด้วยโครงสร้างหลักดังนี้ 1)การลงทะเบียนออนไลน์ 2)การตรวจสอบข้อมูล นศ. รายบุคคล เช่น การลงทะเบียน การทำ กพช. 3)ห้องเรียนออนไลน์ google classoom 4)การสอบออนไลน์ (วิชาเลือก และ สอบซ่อม) โดยมีนายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ มีคณะครู กศน. เข้าร่วมอบรม จำนวน 6 อำเภอ  

ภาพข่าว  :  ครูต่อ
ข่าว : ครูโบว์
งานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว