กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ไตรมาส1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 ตามเกณฑ์การประเมินทั้ง13ตัวชี้วัด ครู กศน.ตำบลเข้ารับการประเมินจำนวน 6 คน รวม 5 ตำบลโดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน 1)ผอ.วีระ จำปาเกตุกุล ประธานกรรมการสถานศึกษา 2)ผอ.ชมัยพร ภัทรเรืองชัย ผอ.กศน.อ.บรรพตฯ 3)ผอ.ศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อ.เก้าเลี้ยว ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์