หัวข้อข่าว : วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสาววัลยา อินทรักษ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน นิเทศการจัดโครงการป้องกันโรคโควิด-2019
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านางสาววัลยา อินทรักษ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอโรงเรียน ได้รับมอบหมายจาก นางวรรณภา ศรีกำพี้ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นิเทศการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ชุมชนชนทุ่งศรีเมือง ตำบลกาฬสินธุ์ / บ้านโพนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

.
.
.
.